دامداری عباسی-ورامین

شناسنامه فارم

دامداری عباسی
مالک: آقای عباسی
تعداد دام: 260 رأس گاو شیری
استان: تهران – ورامین

گالری تصاویر

ویدئو