دامداری عابدکریمی-اصفهان

  شناسنامه فارم

  دامداری عابدکریمی
  مالک: آقای احمد عابدکریمی
  تعداد دام: 35 رأس گاو شیری
  استان: اصفهان

  گالری تصاویر