کشت و صنعت صدف طلایی-قزوین

شناسنامه فارم

دامداری عرب زاده
مالک: آقای حسن عرب زاده
تعداد دام: گله 300 رأس- دوشا 80 رأس
استان: کرمان

گالری تصاویر

ویدئو