دامداری علی بالایی-اصفهان

  شناسنامه فارم

  دامداری علی بالایی
  مالک: آقای سعید علی بالایی
  تعداد دام: 20 رأس گاو شیری
  استان: اصفهان

  گالری تصاویر

  ویدئو