کشت و صنعت ایران-قزوین

شناسنامه فارم

کشت و صنعت ایران-قزوین
مالک: آقای اکبر بیوک آقایی
تعداد دام: 2500 رأس نژاد شال
استان: قزوین

گالری تصاویر

ویدئو