دامداری دهقانی-قزوین

  شناسنامه فارم

  دامداری دهقانی
  مالک: آقای حسن دهقانی
  تعداد دام: گله 240 رأس- دوشا 120 رأس
  استان: قزوین

  گالری تصاویر

  ویدئو