پرورش کبک اسلامی-گلستان

شناسنامه مرغداری

پرورش کبک اسلامی
مالک: آقای علیرضا اسلامی
ظرفیت: 40 هزار قطعه
استان: گلستان

گالری تصاویر

ویدئو