دامداری حسن رمضانی-اصفهان

  شناسنامه فارم

  دامداری حسن رمضانی
  مالک: آقای حسن رمضانی
  تعداد دام: 60 رأس گاو شیری
  استان: اصفهان

  گالری تصاویر

  ویدئو