دامداری کیفی-خراسان رضوی

شناسنامه فارم

دامداری کیفی-خراسان رضوی
مالک: آقای کیفی
تعداد دام: 15 رأس گاو شیری
استان: خراسان رضوی- شهرستان گناباد

گالری تصاویر

ویدئو