دامداری خادم-پاکدشت

  شناسنامه فارم

  دامداری خادم
  مالک: آقای خادم
  تعداد دام: 1000 رأس گاو شیری
  استان: تهران – پاکدشت

  گالری تصاویر

  ویدئو