پرورش مرغ گوشتی عرفان-اصفهان

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی عرفان
مالک: آقای مهندس کوشکی
ظرفیت: 60 هزار قطعه
استان: اصفهان

گالری تصاویر

ویدئو