فارم ملکی-رفسنجان

شناسنامه فارم

فارم پرورش اسب ملکی
مالک: آقای رضا ملکی
تعداد اسب: 14 رأس اسب- نژاد دره شور و کرد
استان: کرمان

گالری تصاویر

ویدئو