پرورش مرغ گوشتی مقدم – مرکزی

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی مقدم
مالک: آقای محمد مقدم
ظرفیت: 80 هزار قطعه
استان: مرکزی

گالری تصاویر

ویدئو