پرورش مرغ گوشتی عباس آباد-فارس

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی عباس آباد
مالک: آقای دکتر محمدحسین مربی
ظرفیت: 180 هزار قطعه
استان: فارس

گالری تصاویر

ویدئو