پرورش مرغ گوشتی مرتضوی-مرکزی

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی مرتضوی
مالک: آقای حسن مرتضوی
ظرفیت: 80 هزار قطعه
استان: مرکزی

گالری تصاویر

ویدئو