دامداری دامدشت-قزوین

  شناسنامه فارم

  دامداری دامدشت
  مالک: آقای جعفر صالحی فر
  تعداد دام: 150 رأس مولد شیری
  استان: قزوین

  گالری تصاویر

  ویدئو