پرورش مرغ گوشتی قاسمی-مرکزی

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی قاسمی
مالک: آقای حسین قاسمی
ظرفیت: 30 هزار قطعه
استان: مرکزی

گالری تصاویر

ویدئو