دامداری نورآبادی-یزد

  شناسنامه فارم

  دامداری نورآبادی
  مالک: آقای علی نورآبادی
  تعداد دام: گله 38 رأس-دوشا 25 رأس
  استان: یزد

  گالری تصاویر

  ویدئو