دامداری نوروزیان-اصفهان

شناسنامه فارم

دامداری نوروزیان-اصفهان
مالک: آقای علی نوروزیان
تعداد دام: 500 رأس گوسفند
استان: اصفهان

گالری تصاویر

ویدئو