پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

شناسنامه فارم

فارم آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران
مدیر طرح: دکتر مهدی دهقان
مطالعه تاثیر تغذیه مکمل کلاته معدنی Bonzaplex7 بر عملکرد رشد و پروار, فرآسنجه های خونی و غلظت این عناصر در خون و گوشت گوساله های نر هلشتاین

گالری تصاویر

ویدئو