دامداری حسین رمضانی-اصفهان

شناسنامه فارم

دامداری حسین رمضانی
مالک: آقای حسین رمضانی
تعداد دام: 70 رأس گاو شیری
استان: اصفهان

گالری تصاویر

ویدئو