ایستگاه آموزشی و تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان دانشگاه تبریز

شناسنامه فارم

محل اجرا: ایستگاه آموزشی و تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان دانشگاه تبریز
مجری طرح: دکتر مرضیه ابراهیم – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگه تبریز
استان: آذربایجان شرقی

گالری تصاویر

ویدئو