دامداری تخم افشان-خراسان رضوی

شناسنامه فارم

دامداری کارگر-خراسان رضوی
مالک: آقای کارگر
تعداد دام: 40 رأس شترمرغ پرواری
استان: خراسان رضوی- شهرستان گناباد

گالری تصاویر

ویدئو