کشت و صنعت کوهان ابردژ-ورامین

شناسنامه فارم

کشت و صنعت کوهان ابردژ
مالک: آقای یزدی
تعداد دام: 1800 رأس گاو شیری
استان: تهران- ورامین

گالری تصاویر

ویدئو