پرورش مرغ گوشتی زارع-مرکزی

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی زارع
مالک: آقای علی زارع
ظرفیت: 25 هزار قطعه
استان: مرکزی

گالری تصاویر