دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سبزیجات تک چین

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار
کود سه بیست2 کیلوگرم در هکتار
کود نیتروژن2 لیتر در هکتار