دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سبزیجات چندچین

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
کود نیتروژن1 لیتر در هکتار
2بعد از هر چین کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود NPK 12 12 362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود نیتروژن2 لیتر کود آبیاری
کود سوپر 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
                یا
2 در هزار محلول پاشی