دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سبزیجات چندچین

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
کود نیتروژن1 لیتر در هکتار
2بعد از هر چین کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود نیتروژن2 لیتر کود آبیاری
کود سوپر 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
                یا
2 در هزار محلول پاشی