دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای بادام

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

(در زمان خواب درخت)

کود کلات میکرو کامل50 الی 100 گرم برای هر درخت چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سندرخت تعیین میگردد)
کود 20-20-20 NPK70 الی 150 گرم بر حسب سن درخت
2مرحله متورم شدن جوانه ها کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در 1000
3پس از ریزش گل ها کود کلات کلسیم2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات بور1 در 1000
4تشکیل و فرم گیری میوه کود کلات سیلیسیم2 در 1000 محلول پاشی
کود پتاسیم2 در 1000
کود کلات میکرو کامل1 در 1000
5درشت شدن و پر نمودن مغزکود NPK 12-12-36
(1 ماه قبل از برداشت میوه)
4-6 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
6پس از برداشت میوهکود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.