دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سیب، گلابی و به

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

(در زمان خواب درخت)

کود کلات میکرو کامل40 الی 60 گرم برای هر درخت چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سندرخت تعیین میگردد)
کود 20-20-20 NPK50 الی 100 گرم بر حسب سن درخت
2مرحله متورم شدن جوانه ها کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی
3مرحله بعد از ریزش گل ها کود کلات کلسیم2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات بور1 در 1000
4تشکیل و فرم گیری میوه کود کلات آهن4 کیلوگرم در هکتار همراه آبیاری (اولین آب)
کود 20-20-20 NPK6 الی 8 کیلوگرم در هکتار
5درشت شدن ورنگ گیری میوه
(1 ماه قبل از برداشت میوه)
کود سوپر2 در 1000 محلول پاشی
6درشت شدن و رنگ گیری
(14 الی 20 روز قبل از برداشت میوه)
کود کلات کلسیم2 در 1000 محلول پاشی
7پس از برداشت میوهکود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلول پاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.