دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای موز

مرحلهزمان مصرفکودمیزان مصرفطریقه مصرف
1پس از کاشت (رشد رویشی)کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK8 کیلوگرم در هکتار
2قبل از گلدهیکود کلات میکرو کامل1/5 در هزارمحلول پاشی
کود فروت ست2 در هزار
3پس از تشکیل خوشه های میوهکود سوپر6 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

نکات:

  1. در مرحله 3، در فاصلۀ زمانی تشکیل میوه تا زمان برداشت خوشۀ موز، در هر آبیاری، 3 کیلوگرم در هکتار کود سوپر خضراء استفاده شود.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.
  3. با توجه به اثرات کود سم های کلات سیلیسیم و مس در پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماری ها و آفات (بیماری های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی)، مصرف این دو کودسم حداقل یکبار به صورت محلولپاشی  به ترتیب با مقادیر  2 و 1  در هزار توصیه می گردد. لازم به ذکر است که به هیچ عنوان نباید این دو کود و نیز سایر کودهای مورد استفاده در محلولپاشی با سموم به شکل مختلط مصرف شوند.