دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای کاهو و کلم

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1خزانه کود کلات آهن1 در هزار محلول پاشی
2استقرار گیاه (4-5 برگی) کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود نیتروژن1 لیتر در هکتار
3پیچ رفتن گیاه کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات آهن1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی