دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای هویج

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1رشد رویشی (قبل از گلدهی) کود کلات میکرو کامل2-3 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
کود 20-20-20 NPK8 کیلوگرم در هکتار
2دو هفته بعد از مرحله اول کود سوپر2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3بعد از اتمام گلدهیکود سوپر2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4رشد ریشهکود سوپر2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
 
2 در هزار محلول پاشی

نکات

در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.