مرکبات (عمومی)

مرحلهزمان مصرفکودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل80-150 گرم برای هر درخت

چالکود

(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب
سن درخت تعیین میگردد)

کود کلات منیزیم10-30 گرم برای هر درخت
کود 20-20- 20 NPK10-15 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن

20-200 سی سی برای هر درخت

2

گل القایی یا تورم جوانه

(فروت ست  اول)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1/5 در هزار
3پس از  مرحله سوم ریزش گل کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار
4

ابتدای تشکیل و فرم گیری میوه

(فندقی شدن میوه)

کود کلات بور0/5 در هزار محلول پاشی
کود فسفر1 در هزار محلول پاشی
کود پتاسیم1 در هزار محلول پاشی
5درشت شدن و رنگ گیری میوه کود سوپر2 در هزار محلول پاشی
کود کلات منگنز1 در هزار
کود NPK 12-12-365 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
6قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در هزارمحلول پاشی
7

پس از برداشت

(فروت ست دوم- قبل از خزان)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی

نکات:

  1. مقدار کود های توصیه شده در مرحله ی چالکود برحسب سن درخت و برای درختان 8 تا 20 ساله میباشد . در درختان با سن بالای 20 سال ، مقدار مصرف  کودهای کلاته خضراء، معادل درختان 20 ساله می باشد.
  2. در درختان با کمتر از 8 سال سن ، مقدار  کود کلات میکرو کامل در مرحله چالکود معادل 10  گرم به ازای هر سال سن درخت می باشد.
  3. در مرحله 1: در مورد مرکبات جنوب ، چالکود  کود کلات منیزیم انجام نشود و به جای آن 50- 20 گرم  کود کلات منگنز خضراء، برای هر درخت بارده (در مرحله ی چالکود) استفاده شود.
  4. در مناطقی که آب آبیاری و یا خاک شور می باشد و هم چنین در مناطقی که مقدار بور در آب و خاک بیش از حد نرمال می باشد ، از مصرف کود کلات بور اجتناب شود و به جای آن از  کود کلات میکرو کامل به همان مقدار استفاده گردد.
  5. در مناطقی که احتمال سرمازدگی زودهنگام در مرحله ی پس از برداشت وجود دارد ، توصیه می شود به منظور مقاوم سازی درختان مرکبات به جای  کود نیتروژن از کود پتاسیم به میزان 1 در هزار استفاده می شود.
  6. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  7. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.