دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای غلات سرد سیری

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1قبل از کاشت کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی300 گرم به ازای هر تن بذرآغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود (بذرمال)
2پنجه زنیکود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
کود 20-20-20 NPK6-8 کیلوگرم در هکتار
3ساقه دهی کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2 در هزار محلول پاشی
                                                                       یا
1-2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
4خوشه دهیکود سوپر2 در هزار محلول پاشی
یا
1-2 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
نکاتدر مرحله ساقه دهی هنگام استفاده از کود کلات سوپر، اولویت با روش محلول پاشی است.در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.