دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای ذرت

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1قبل از کاشتکود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی300  گرم به ازای هر تن بذرآغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود
2 اولین آبیاری پس از کاشتکود فسفر3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
36-8 برگی کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK6-8 کیلوگرم در هکتار
4قبل از گلدهی کود NPK 12-12-362-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2-3 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
                                                                           یا
2 در هزارمحلول پاشی
5پر شدن دانهکود سوپر2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

نکات

1- تنها در صورتی که کوددهی با کودهای فسفاته در زمان قبل از کشت انجام نشده باشد، از کود فسفر خضراء استفاده گردد.

2- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.