دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای پنبه

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1قبل از گلدهی (5 تا 7 برگ اصلی) کود 20-20-20 NPK5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات منیزیم1 کیلوگرم در هکتار
215 روز بعد از مرحله 1کود کلات کلسیم2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3غوزه بستن کود کلات آهن3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود 20-20-20 NPK2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4پس از حجم گرفتن غوزهکود کلات کلسیم1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود NPK 12-12-362-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات منیزیم1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1/5 در هزار محلول پاشی

نکات

1- به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.

2- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.