گل محمدی

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل10 گرم برای هر درختچه
به ازای هر سال سن درختچه
چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سندرخت تعیین میگردد)
کود 20-20-20 NPK15 گرم برای هر درختچه
به ازای هر سال سن درختچه
2پس از گسترش برگی کود کلات میکرو کامل2 در 1000 محلول پاشی
کود سوپر2 در 1000
3بعد از برداشت و هرس کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود سوپر2 در 1000 محلول پاشی

نکات

  1. برنامه کوددهی فوق برای هر سال درختچه ها می باشد.
  2. علاوه بر استفاده از  کودهای کلاته خضراء طبق جدول فوق، کوددهی با کودهای دامی کاملا پوسیده نیز انجام گردد.
  3. به جهت پیشگیری از آفات و بیماری های مهم درختچه های گل محمدی از جمله سوسک ساقه خوار روزاسه، شته و سفیدک سطحی از محلول پاشی کلات سیلیسیم خضراء به میزان 2 در هزار و کلات مس خضراء به میزان 1 در هزار در طول دوره رشد گیاه استفاده گردد.
  4. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.