خرما

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل150-200 گرم برای هر درخت

چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سن

درخت تعیین میگردد)

کود NPK 12-12-3630-70 گرم برای هر درخت
کود 20-20-20 NPK70-120 گرم برای هر درخت
کود  نیتروژن100-200 سی سی برای هر درخت
2قبل از ظهور اسپات ها کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1/5 در 1000
3تشکیل و فرم گیری میوه کود NPK 12-12-363 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم2 کیلوگرم در هکتار
یا محلول پاشی
کود سوپر3 در 1000
کود کلات کلسیم2 در 1000
4درشت شدن میوه و رنگ گیریکود NPK 12-12-362 در 1000 محلول پاشی
یا 
کود NPK 12-12-364 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
5پس از برداشتکود سوپر3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا 
کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.