دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای گیاهان علوفه‌ای (یونجه، انواع شبدر و...)

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1اوایل رشد تا چین اول کود کلات میکرو کامل2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK6-8 کیلووگرم در هکتار
کود کلات کلسیم1 کیلوگرم در هکتار
2بعد از هر چین کود کلات آهن0/5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار
کود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار

نکات

1- مقدار نیم کیلو گرم کود کلات کلسیم خضراء بعد از هر چین به شکل جداگانه از سایر کودها مصرف گردد.

2-  به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.

3- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.