درختان میوه (عمومی)

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرف  به ازای هر درختطریقه مصرف
1

زمستان

(قبل از بیدار شدن و گلدهی)

کود کلات میکرو کامل50-150 گرم برای هر درخت چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب
سن درخت تعیین میگردد)
کود NPK 12-12-3615-35 گرم برای هر درخت
کود NPK 20-20-2040-80 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن20-200 سی سی برای هر درخت
2تورم جوانه (فروت ست اول)کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
3تشکیل و فرم گیری میوه
(فندقی شدن)
کود NPK 12-12-361/5 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو2 در هزار
کود کلات منیزیم1/5 در هزار
4

درشت شدن میوه و رنگ گیری

کود پتاسیم2 در هزار محلول پاشی
کود کلات کلسیم2 در هزار
5قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
6پس از برداشت (فروت ست دوم- قبل از خزان)کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی

نکات:

  1. محلول پاشی با  کود کلات منیزیم خضراء تنها در مورد باغات احداث شده در خاکهای ماسه ای و شنی انجام شود.
  2. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  3. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.