انگور

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

(قبل از بیدار شدن و گلدهی)

کود کلات میکرو کامل20-30 گرم برای هر درخت

چالکود

(مقدار مورد نیاز هر کود بر

حسب سن درخت تعیین میگردد)

کود NPK 12-12-3650-100 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن50-100 سی سی برای هر درخت 
2تورم جوانه (فروت ست اول)کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
3پس از ریختن گل ها همراه اولین
آبیاری در بهار
کود 20-20-20 NPK4  کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار
4تشکیل و بسته شدن غوره ها کود کلات بور1 در هزارمحلول پاشی
کود کلات کلسیم2 در هزار
5درشت شدن و رنگ گیری میوه کود پتاسیم2 در هزار محلول پاشی
کود سوپر1 در هزار محلول پاشی
کود کلات منیزیم2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
6

پس از برداشت

(فروت ست دوم- قبل از خزان)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی

نکات:

  1. برای درختان جوان نسبت محلول پاشی ثابت است ولی برای چالکود یا کود آبیاری مرحله اول  کود کلات میکرو کامل به 10 گرم و  کود NPK 12-12-36 نیز به 30 گرم برای هر درخت کاهش یابد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.
  3. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.