کیوی

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل50-70 گرم برای هر درخت

چالکود

(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب
سن درخت تعیین میگردد)

کود کلات منیزیم30-40 گرم برای هر درخت
کود 20-20-20 NPK60-90 گرم برای هر درخت
کود NPK 12-12-3615-50 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن20-200 سی سی برای هر درخت
2

تورم جوانه

(فروت ست اول)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
3

در بهار

پس از ریزش گل ها

کود 20-20-20 NPK8 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن4 کیلوگرم در هکتار
4

ابتدای تشکیل و فرم گیری میوه

(فندقی شدن میوه)

کود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
کود کلات بور1 در هزار
کود پتاسیم1 در هزار
5درشت شدن و رنگ گیری میوهکود سوپر2 در هزار محلول پاشی
6قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
7

پس از برداشت

(فروت ست دوم- قبل از خزان)

کود فروت ست2  در هزار محلول پاشی

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.