دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای کرفس

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1خزانه(تولید نشاء) کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود 20-20-20 NPK1/5  در هزار
2بعد از انتقال نشاء  کود کلات میکرو کامل2 در هزار محلول پاشی
کود 20-20-20 NPK5 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
کود نیتروژن10 لیتر در هکتار
320 روز بعد از انتقال نشاء کود NPK 12-12-365 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
کود نیتروژن10 لیتر در هکتار
کود سوپر2 در هزار محلول پاشی
کود کلات بور1 در هزار
420 روز پس از مرحله 3 کود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
کود کلات بور1 در هزار

نکات

در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.