دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای دانه های روغنی

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1قبل از گلدهی (5 تا 7 برگ اصلی)کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار
2قبل از گلدهی (15 روز بعد از مرحله 1)کود کلات روی1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات منیزیم1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزارمحلول پاشی
3غلاف یا غوزه بستنکود NPK 12-12-362 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزارمحلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتارکود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4پر شدن دانه در غلاف یا پس از حجم گرفتن غوزهکود کلات کلسیم1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود NPK 12-12-361 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
1- به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.2- در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.