زیتون

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل40-70 گرم برای هر درخت

چالکود

(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب
سن درخت تعیین میگردد)

کود 20-20-20 NPK60-110 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن60-120 سی سی برای هر درخت
2

تورم جوانه

(فروت ست اول)

کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود فروت ست2 در هزار
3اتمام گلدهی کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن2 کیلوگرم در هکتار
4فرم گیری تا درشت شدن میوهکود سوپر2 در هزار محلول پاشی
5قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
6

پس از برداشت

(فروت ست دوم- قبل از خزان)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.