دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای پیاز و سیر

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

یک تا دو برگی

(یک ماه پس از کاشت)

کود کلات میکرو کامل2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
کود 20-20-20 NPK5 کیلو گرم در هکتار
کود نیتروژن1 لیتر در هکتار
2

5 تا 7 برگی

( 2 تا 3 ماه پس از کاشت )

کود کلات آهن2 در هزار محلول پاشی
کود کلات روی1 در هزار
کود NPK 12-12-36یک کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3

10 تا 12 برگی

( 4 تا 5 ماه پس از کاشت )

کود کلات میکرو کامل2 در هزار محلول پاشی
کود NPK 12-12-362 در هزارکود آبیاری

نکات

  1. در صورت عمل بذر گیری استفاده از  کود کلات روی به میزان 4- 6 کیلوگرم در هکتار قبل از گلدهی توصیه می‌گردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.