دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای توت فرنگی (فضای باز)

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1رشد رویشی (تا قبل از گلدهی) کود 20-20-20 NPK4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل1 کیلوگرم در هکتار
              یا
کود 20-20-20 NPK2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در هزار
2فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

کود سوپر

(2 مرحله با فواصل هر 15 روز یک بار)

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یک بار)

2 در هزار محلول پاشی

نکات

1-  به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط  کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.

2- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.