دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای هلو، شلیل، آلو و زردآلو

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود 20-20-20 NPK50 الی 150 گرم برای هر درخت چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سندرخت تعیین میگردد)
کود کلات میکرو کامل50 الی 150 گرم برای هر درخت
2 تورم جوانه (فروت ست اول) کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در 1000
3پس از ریزش گل ها کود سوپر2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات مس1 در 1000
کود کلات سیلیسیم1 در 1000
4ابتدای تشکیل و فرم گیری میوه کود کلات کلسیم2 در 1000محلول پاشی 1 ماه قبل از برداشت میوه
کود کلات بور1  در 1000
5درشت شدن و رنگ گیری میوه کود پتاسیم2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل2 در 1000
کود کلات سیلیسیم2 در 1000
620 روز قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در 1000محلول پاشی
7پس از برداشت (فروت ست دوم-قبل از خزان)

کود فروت ست

کود کلات میکرو کامل

2 در 1000
1 در 1000محلول پاشی

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.