پسته

مرحلهزمان مصرفکودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل50-100 گرم برای هر درخت

چالکود

(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب
سن درخت تعیین میگردد)

کود 20-20-20 NPK80-130 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن

20-200 سی سی برای هر درخت

2

تورم جوانه

(فروت ست اول)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در هزار
3شروع تشکیل میوه کود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
کود کلات بور1 در هزار
420 روز بعد از مرحله 3 کود 20-20-20 NPK2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل2 در هزار
5

ابتدای درشت شدن و پر نمودن مغز

کود پتاسیم2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود کلات سیلیسیم2 در هزار محلول پاشی
61 ماه قبل از برداشتکود NPK 12-12-366 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
7

پس از برداشت

(فروت ست دوم- قبل از خزان)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در هزار

نکات:

  1. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.