انار

مرحلهزمان مصرفکودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

قبل از بیدار شدن و گلدهی

کود کلات میکرو کامل30-100 گرم برای هر درخت

چالکود

(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب
سن درخت تعیین میگردد)

کود NPK 12-12-3615-30 گرم برای هر درخت
کود NPK 20-20-2025-50 گرم برای هر درخت
کود نیتروژن

30-100 سی سی برای هر درخت

2

تورم جوانه

(فروت ست اول)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1/5 در هزار
3پس از تشکیل خوشه های میوهکود NPK 20-20-204 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل2 کیلوگرم در هکتار
4

ابتدای تشکیل و فرم گیری میوه

(فندقی شدن میوه)

کود سوپر2 در هزار محلول پاشی
کود فسفر1 در هزار محلول پاشی
کود کلات کلسیم3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
5درشت شدن و رنگ گیری میوه کود کلات میکرو کامل1 در هزار محلول پاشی
کود پتاسیم2 در هزار
کود کلات روی1/5 در هزار
6قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در هزار محلول پاشی
7

پس از برداشت

(فروت ست دوم- قبل از خزان)

کود فروت ست2 در هزار محلول پاشی

نکات:

  1. برای درختان جوان نسبت محلول پاشی تغییری نخواهد کرد.
  2. استفاده از کودهای دامی پوسیده جهت تأمین ماده آلی ضروری است.
  3. در مناطقی که آب آبیاری و یا خاک شور می باشد و یا مقدار عنصر بور در آب و خاک بیش از حد نرمال می باشد، از مصرف کود کلات بور اجتناب شود و به جای آن از  کود کلات میکرو کامل به همان مقدار استفاده گردد .
  4. به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
  5. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.